News

เริ่มฝึกร่างกายให้เหมาะกับกีฬากอล์ฟควรรู้อะไรบ้าง

เริ่มฝึกร่างกายให้เหมาะกับกีฬากอล์ฟควรรู้อะไรบ้าง

 เรื่องหลักๆที่ท่านนักกอล์ฟควรจะมีความรู้ คือ

1.กายวิภาคศาสตร์เรียนรู้เกี่ยวกับร่างกายของมนุษย์(Anatomy)

2.การฝึกเพื่อพัฒนาสมรรถภาพของร่างกาย(Physical Fitness Training)

3.การวางแผนการฝึกเพื่อพัฒนาสมรรถภาพทางกาย(Periodization for Physical Training)

 

กายวิภาคศาสตร์(Anatomy)

ในร่างกายของมนุษย์เมื่อเจริญเติบโตเต็มที่จะมีกระดูก 206 ชิ้น และมีกล้ามเนื้อ 650 มัดประกอบกันขึ้นมาเป็นโครงสร้างของร่างกายกระดูกแต่ละชิ้นมีลักษณะแตกต่างกันออกไปตามตำแหน่งของมัดกล้ามเนื้อที่มาเกาะตามจุดต่างๆของกระดูกจนเกิดเป็นรูปร่างสัดส่วนของร่างกายที่เป็นโครงสร้างของกระดูกกล้ามเนื้อ เอ็น ข้อต่อส่งผลให้แต่ละคนมีมีลักษณะสัดส่วนของร่างกายที่มีความแตกต่างกันออกไป

 

กายวิภาคศาสตร์ จะทำให้เราทราบถึงลักษณะรูปร่างตำแหน่งยึดเกาะระหว่างกล้ามเนื้อกับกระดูก ที่ประกอบกันเป็นรูปร่างสัดส่วนของร่างกาย โดยเฉพาะโครงสร้างของร่างกายนักกอล์ฟแต่ละคนที่มีองค์ประกอบแตกต่างกัน เป็นผลทำให้แต่ละบุคคลมีความแตกต่างทางด้านรูปร่างสัดส่วนและระบบการทำงานภายในร่างกายจึงเกี่ยวข้องกับการเล่นกอล์ฟโดยตรง การทำความเข้าใจอย่างละเอียดแล้วนำไปประยุกต์ใช้ในการฝึกซ้อมเพื่อให้เกิดการพัฒนาร่างกายอย่างมีประสิทธิภาพโดยมีระบบการทำงานของร่างกาย การออกแรงในการเล่นกอล์ฟได้อย่างเต็มที่

 

ระบบกล้ามเนื้อ(Myology)

ระบบการเนื้อภายในร่างกายเป็นรูปที่มีความสำคัญมากในการดำรงชีวิตของมนุษย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการฝึกหรือเล่นกอล์ฟ กล้ามเนื้อในแต่ละส่วนของร่างกายต้องหดตัวเพื่อให้ได้แรงที่ทำให้เกิดการเคลื่อนที่หรือเคลื่อนไหว ถ้าหดตัวอย่างมีประสิทธิภาพจะส่งผลให้การปฏิบัติเทคนิคหรือทักษะของกีฬากอล์ฟ มีประสิทธิภาพสูงขึ้นเราจึงนิยมฝึกให้กล้ามเนื้อมีความแข็งแรงเพื่อการหดตัวเกิดแรงทำให้การเคลื่อนที่หรือเคลื่อนไหวเป็นไปตามต้องการ

 

กระดูก(Bone)

การเคลื่อนไหวร่างกายของมนุษย์นั้นเกิดจากกระดูกและกล้ามเนื้อที่ทำงานร่วมกันเสมอโดยกระดูกทำหน้าที่เป็นคาน(Lever)ให้กล้ามเนื้อ ดังนั้นกล้ามเนื้อส่วนใหญ่ของร่างกายจึงมีบริเวณที่ติดกับกระดูกอยู่ 2 จุดด้วยกันคือ

1.จุดเกาะต้น(Origin) เป็นจุดเกาะที่ไม่มีการเคลื่อนที่

2.จุดเกาะปลาย(Insertion) เป็นจุดเกาะที่เคลื่อนที่ได้

หน้าที่ของกระดูก

1.การเคลื่อนไหว(Movement) 

2.ค้ำจุน(Support) เป็นโครงให้เนื้อเยื่ออ่อนเกาะและคงรูปอยู่ได้ เช่น กระดูกบริเวณลำตัวแขนขาทำให้ร่างกายทรงตัวได้

3.ป้องกันอันตรายให้กับอวัยวะภายใน(Protection) เช่น กระดูกโครงป้องกันปอดและหัวใจ

4.สะสม(Storage) เกลือแร่ต่างๆและสะสมไขมันในกระดูกสีเหลือง

5.สร้างเม็ดเลือด(Haemopoessis) พบในกระดูกสีแดง

 

 

ดังนั้นถ้าท่านนักกอล์ฟมีความรู้ในเรื่องกลไกการทำงานต่างๆของร่างกาย ท่านก็สามารถที่จะฝึกร่างกายให้เหมาะสมกับกีฬากอล์ฟได้ครับ

 

ในครั้งหน้าผมจะมาแนะนำต่ออีกสองเรื่องที่สำคัญเพื่อที่จะทำให้การฝึกร่างกายเหมาะสมกับกีฬากอล์ฟครับ